A A A

Anunț privind ocuparea funcției vacante

01 Noiembrie 2019 | 543

                                                   

ANUNȚ!

JUDECĂTORIA CRIULENI ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR

PUBLICE VACANTE DIN CADRUL JUDECĂTORIEI CRIULENI

    În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Criuleni anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Judecătoriei Criuleni, după cum urmează:

 • Specialist principal al serviciului generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații cu publicul: (1)

Sarcinile de bază:

 1. Analizarea și generalizarea practicii judiciare cu elaborarea propunerilor.
 2. Asigurarea elaborării notelor explicative privind activitatea instanței de judecată.
 3. Asigurarea informării justițiabililor și a altor persoane cu informații de interes public.
 4. Examinarea petițiilor/ cererilor privind accesul la informație.

Cerințele specifice pentru ocuparea funcției publice:

 • Studii: superioare juridice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova.
 • Cunoașterea limbii de stat și rusă, cunoașterea altor limbi va constitui un avantaj.
 • Cunoștințe de operare cu calculatorul: Word, Excel, Power Point, Internet.
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție.
 • Să fie apt, din punct de vedere a sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată.

Experiența profesională:

 • 1 an de experiență profesională în domeniu.

 

 • Specialist principal al SEDP: (2)

Sarcinile de bază:

 1. Asigură corectitudinea procesului de înregistrare și evidență a cererilor de chemare în judecată, a dosarelor în PIGD, în fișa de evidență și registrele corespunzătoare.
 2. Asigură respectarea termenilor prevăzuți de legislația în vigoare pentru expedierea dosarelor, actelor judecătorești și a răspunsurilor la solicitări.
 3. Colectarea informației necesară ( și anume verificarea corectitudinea înregistrării datelor în PIGD de către echipa judecătorului pentru dosarele încheiate) pentru a asigura posibilitatea extragerii rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale cu privire la statistica  judiciară din PIGD, precum și întocmirea diferitor rapoarte, generalizări care sunt solicitate.
 4. Asigură perfectarea nomenclatoarelor dosarelor ( lista de dosare organizate după anumite criterii).
 5. Asigură accesul public al cetățeanului la materialele dosarelor care sunt transmise în Secția evidență și documentare procesuală și la alte documente.

Cerințele specifice pentru ocuparea funcției publice:

 • Studii: superioare juridice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea suplimentară a altor limbi constituie avantaj.
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova.
 • Cunoștințe de operare cu calculatorul: Word, Excel, Power Point, Internet.
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție.
 • Să fie apt, din punct de vedere a sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată.
 • Cunoașterea modului de funcționare a sistemului judecătoresc.
 • Cunoașterea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.

             Experiența profesională:

 • 1 an de experiență profesională în domeniu.

 

 • Specialist superior al SEDP: (1)

Sarcinile de bază:

 1. Asigură evidența și documentarea procesuală în ce privește transmiterea- primirea dosarului ( civile, de contencios administrativ, economice, contravenționale și penale) finisat în secția evidență și documentare procesuală ( verificarea corectitudinii întocmirii dosarului încheiat).
 2. Asigură o evidență în ce privește înregistrarea cererilor de eliberare a titlurilor executorii, expediază la timp comunicările necesare de punere în executare ahotărîrilor  judecătorești.
 3. Asigură colectarea și furnizarea informației necesare pentru întocmirea  rapoartelor statistice trimestriale, semestriale și anuale pe cauzele civile, de contencios administrativ, economice, contravenționale și penale.
 4. Asigură gestionarea dosarelor remise la instanțele ierarhic superioare ( Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiție), precum și executarea lor după necesitate.
 5. Asigură pregătirea dosarelor pentru transmiterea lor în arhiva instanței de judecată.

Cerințele specifice pentru ocuparea funcției publice:

 •  Studii: superioare juridice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea suplimentară a altor limbi constituie avantaj.
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova.
 • Cunoștințe de operare cu calculatorul: Word, Excel, Power Point, Internet.
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție.
 • Să fie apt, din punct de vedere a sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată.
 • Cunoașterea modului de funcționare a sistemului judecătoresc.
 • Cunoașterea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.

Experiența profesională:

 • Experiența profesională constituie un avantaj.

 

 • Asistent judiciar: (2)

Sarcinile de bază:

 1. Colectarea actelor normative necesare judecătorului și altă informație necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului.
 2. Verificarea prezenței actelor care urmau a fi prezentate de către participanții la proces.
 3. Elaborarea proiectelor de acte procesuale.
 4. Asigurarea personalizării hotărîrilor judecătorești și publicarea lor pe pagina web a instanței.

            Cerințele specifice pentru ocuparea funcției publice:

 • Studii: superioare juridice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea suplimentară a altor limbi constituie avantaj.
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova.
 • Cunoștințe de operare cu calculatorul: Word, Excel, Power Point, Internet.
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție.
 • Să fie apt, din punct de vedere a sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată.
 • Cunoașterea modului de funcționare a sistemului judecătoresc.
 • Cunoașterea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.

Experiența profesională:

 • 1 an de experiență profesională în domeniu.

 Termenul – limită de depunere a documntelor - 23 februarie 2023, ora 17:00.

Termenul – limită de depunere a documntelor s-a prelungit până la data de 16 martie 2023, ora 17:00. 

Termenul – limită de depunere a documntelor s-a prelungit până la data de 07 aprilie  2023, ora 17:00. 

ANUNȚ!

JUDECĂTORIA CRIULENI ANUNȚĂ ANGAJĂRI PENTRU URMĂTOARELE

FUNCȚII VACANTE:

 • Arhivar

Sarcinile de bază:

 1. Primirea, înregistrarea, ținerea evidenței și arhivarea dosarelor transmise în arhivă.
 2. Asigură păstrarea în bună stare a dosarelor, documentelor și registrelor.
 3. Furnizarea informațiilor din dosare și copii de pe materialele dosarelor participanților la proces.
 4. Selectarea, prelucrarea și transmiterea dosarelor la Arhiva Națională.

Cerințele funcției:

 • Studii: medii speciale.
 • Cunoașterea limbii de stat.

Experiența profesională constituie un avantaj.

 • Administrator

Sarcinile de bază:

 1. Asigură evidența, integritatea, restaurarea și suplimentarea inventarului gospodăresc, tehnicii de organizare, altor mijloace din instanță.
 2. Supraveghează și coordonează activitatea îngrijitorilor de încăperi, muncitorilor, asigurîndu-i  cu inventarul de gospodărie necesar.
 3. Asigură securitatea  antiincendiară aclădirii, menține în stare bună sediul instanței conform normelor sanitare și regulilor de securitate.
 4. Întreprinde măsuri necesare pentru păstarea în stare bună a mobilierului, tehnicii de calcul, utilajului sanitar, inventarului gospodăresc, asigurînd integritatea acestora.

             Cerințele funcției:

 • Studii: medii speciale,
 • Cunoașterea limbii de stat,
 • Cunoașterea în domeniul securității muncii.

Experiența profesională constituie un avantaj.

 • Expeditor

Sarcinile de bază:

 1. Asigură expedierea corespondenței înregistrate și a altor bunuri sau valori la destinatorii indicați prin intermediul oficiului poștal.
 2. Execută nemijlocit transmiterea corespondenței înregistrate și a altor bunuri sau valori la destinatarii din raza localității în care își are sediul instanța.

Cerințele funcției:

 • Studii: medii speciale.

Experiența profesională nu este necesară.

 • Operator în sala cu cazane

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea condițiilor optime în vederea funcționării eficiente a sistemului de aprovizionare cu gaze naturale.
 2. Întreținerea utilajelor de gaze și a sistemelor cu comandă automată.
 3. Curățarea canalelor de gaze. Verificarea stării de funcționare. Menținerea securității sistemului.
 4. Controlul rațional al resurselor de alimentare și aprovizionare cu gaze naturale din cadrul instanței.

Cerințele funcției:

 • Studii: medii speciale
 • Cunoașterea în domeniul securității muncii.

Experiența profesională constituie un avantaj.

Persoanele interesate urmează să depună următoarele acte:

 • Cerere,
 • Copia de pe buletinul de identitate,
 • Copia de pe carnetul de muncă

Termenul – limită de depunere a documntelor s-a prelungit până la data de 16 martie 2023, ora 17:00. 

Termenul – limită de depunere a documntelor s-a prelungit până la data de 07 aprilie  2023, ora 17:00. 

Telefon de contact: 0248-22-174

Adresa poștală: or.Criuleni, str.31 August 1989, 70.

Adresa e-mailjcr@justice.md

Persoană de contact: Plop Oxana.