A A A

Judecătoria Criuleni ANGAJEAZĂ

18 Noiembrie 2022 | 70

 

                                                    A N U N Ţ !

 

JUDECĂTORIA  CRIULENI ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE DIN CADRUL JUDECĂTORIEI CRIULENI

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul judecătoriei Criuleni, după cum urmează:

 • Specialist principal al serviciului generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul; (1)

Sarcinile de bază:

1. Analizarea şi generalizarea practicii judiciare cu elaborarea propunerilor;

2. Asigurarea elaborării notelor explicative privind activitatea instanţei de judecată;

3. Asigurarea informării justiţiabililor şi altor persoane cu informaţii de interes public;

4. Examinarea petiţiilor/ cererilor privind accesul la informaţie;

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice :

- Studii :  superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- Cunoaşterea legislaţiei RM;

- Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea altor limbi va constitui un avantaj;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

- Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

- Să fie apt, din punct de vedere a sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

Experienţă profesională:

- 1 an de experienţă profesională în domeniu

 

 • Specialist principal al serviciului resurse umane; (1)

Sarcinile de bază:

1. Asigurarea procesului de implementare şi promovare a politicii şi procedurilor de personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului din cadrul instanţei judecătoreşti;

2. Coordonarea, organizarea şi monitorizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul instanţei judecătoreşti;

3. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;

4. Ţinerea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personal;

5. Examinarea cererilor/ petiţiilor care abordează subiecte din domeniul său de competenţă.

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice :

- Studii:  superioare de profil absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- Cunoaşterea legislaţiei RM;

- Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea altor limbi va constitui un avantaj;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

- Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

- Să fie apt, din punct de vedere a sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

Experienţă profesională:

- 1 an de experienţă profesională în domeniu

 

 • Specialist principal al SEDP; (2)

Sarcinile de bază:

1. Asigură corectitudinea procesului de înregistrare și evidență a cererilor de chemare în judecată, a dosarelor în PIGD, în fișa de evidență și registrele corespunzătoare.

2. Asigură respectarea termenilor prevăzuți de legislația în vigoare pentru expedierea dosarelor, actelor judecătorești și a răspunsurilor la solicitări.

3. Colectarea informației necesară (și anume verificarea corectitudinea înregistrării datelor în PIGD de către echipa judecătorului pentru dosarele încheiate) pentru a asigura posibilitatea extragerii rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale cu privire la statistica judiciară din PIGD, precum și întocmirea diferitor rapoarte, generalizări care sunt solicitate.

4. Asigură perfectarea nomenclatoarelor dosarelor (lista de dosare organizate după anumite criterii).

5.Asigură accesul public al cetățeanului la materialele dosarelor care sunt transmise în Secția evidență și documentare procesuală și la alte documente.

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice :

 • Studii:  superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea suplimentară a altor limbi constituie avantaj;
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova;
 • Cunoștințe de operare la computer: Word, Excel, Power Point, Internet.
 • Cunoașterea modului de funcționare a sistemului judecătoresc.
 • Cunoașterea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • să fie apt, din punct de vedere a sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

Experienţă profesională:

- 1 an de experienţă profesională în domeniu

 

 • Specialist superior al SEDP; (1)

Sarcinile de bază:

 1. Asigură evidența și documentarea procesuală în ce privește transmiterea – primirea dosarului (civile, de contencios administrativ, economice, contravenţionale şi penale) finisat în secția evidență și documentare procesuală (verificarea corectitudinii întocmirii dosarului încheiat) .
 2. Asigură o evidență în ce privește înregistrarea cererilor de eliberare a titlurilor executorii, expediază la timp comunicările necesare de punere în executare a hotărârilor judecătorești.
 3. Asigură colectarea și furnizarea informației necesare pentru întocmirea rapoartelor statistice trimestriale, semestriale şi anuale pe cauzele civile, de contencios administrativ, economice, contravenţionale şi penale.
 4. Asigură gestionarea dosarelor remise la instanţele ierarhic superioare (Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiție), precum și executarea lor după necesitate.
 5. Asigură pregătirea dosarelor pentru transmiterea lor în arhiva instanței de judecată.

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice :

 • Studii:  superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea suplimentară a altor limbi constituie avantaj;
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova;
 • Cunoștințe de operare la computer: Word, Excel, Power Point, Internet.
 • Cunoașterea modului de funcționare a sistemului judecătoresc.
 • Cunoașterea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Să fie apt, din punct de vedere a sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

Experienţă profesională:

 • experiența profesională constituie un avantaj

 

 • Asistent judiciar; (3)

Sarcinile de bază:

 1. Colectarea actelor normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului.
 2. Verificarea prezenţei actelor care urmau a fi prezentate de către participanţii la proces.
 3. Elaborarea proiectelor de acte procesuale.
 4. Asigurarea depersonalizării hotărîrilor judecătoreşti şi publicarea lor pe pagina web a instanţei.

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice :

 • Studii :  superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea suplimentară a altor limbi constituie avantaj;
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova;
 • Cunoștințe de operare la computer: Word, Excel, Power Point, Internet.
 • Cunoașterea modului de funcționare a sistemului judecătoresc.
 • Cunoașterea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Să fie apt, din punct de vedere a sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

Experienţă profesională:

- 3 ani de experienţă profesională în domeniu

Termenul-limită de depunere a documentelor -  14 decembrie 2022, ora 17:00.

Termenul limită de depunere a documentelor s-a prelungit până la data de 18 ianuarie 2023, ora 17:00.

 

Bibliografie

 1. Constituția Republicii Moldova.
 2. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică si statutul funcționarului public.
 3. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.
 4. Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 5. Legea nr. 514 din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească.
 6. Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18-04-2002.
 7. Cod de Procedură Penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14-03-2003.
 8. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06-06-2002.
 9. Cod de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 30-05-2003.
 10. Cod Contravențional al Republicii Moldova Nr. 218 din 24-10-2008.
 11. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28-03-2003.
 12. Hotărârea CSM Nr. 142/4 din 04 februarie 2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel.
 13. Hotărârea CSM nr. 504/17 din 03-06-2014 privind aprobarea Regulilor de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească.

 

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

Persoanele interesate pot depune personal / prin poștă / prin email dosarul de concurs, care va conține:

 1. Formularul de participare din Anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și / sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Certificatul medical;
 6. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 7. Alte acte.

 

Telefon de contact: 0248-20-243
Adresa poştală: or. Criuleni, str. 31 August 1989 , 70.
Adresa e-mail: jcr@justice.md
Persoană de contact: Nicolae Dorofeev.

 

                                                    A N U N Ţ !

JUDECĂTORIA CRIULENI ANUNŢĂ ANGAJĂRI PENTRU URMĂTOARELE FUNCŢII VACANTE :

 

 • Arhivar

Sarcinile de bază:

1. Primirea, înregistrarea, ţinerea evidenţei şi arhivarea dosarelor transmise în arhivă;

2. Asigură  păstrarea  în  bună  stare  a  dosarelor, documentelor  şi  registrelor.

3. Furnizarea informaţiilor din dosare şi copii de pe materialele dosarelor participanţilor la proces;

4. Selectarea, prelucrarea şi transmiterea dosarelor la Arhiva Naţională.

Cerințele funcției:

 • Studii: medii speciale
 • Cunoaşterea limbii de stat;

Experiența profesională constituie un avantaj.

 

 • Administrator

Sarcinile de bază:

1. Asigură evidenţa, integritatea, restaurarea şi suplimentarea inventarului gospodăresc, tehnicii de organizare, altor mijloace din instanță;

2. Supraveghează şi coordonează activitatea îngrijitorilor de încăperi, muncitorilor, asigurîndu-i  cu inventarul de gospodărie necesar;

3. Asigură securitatea antiincendiară a  clădirii, menţine  în stare bună sediul instanţiei conform normelor sanitare şi regulilor de securitate;

4. Întreprinde măsuri necesare pentru păstrarea în stare bună a mobilierului, tehnicii de calcul, utilajului sanitar, inventarului gospodăresc, asigurînd integritatea acestora.     

Cerințele funcției:

Studii: medii speciale

- Cunoaşterea limbii de stat;

- Cunoştinţe în domeniul securităţii muncii;

Experiența profesională constituie un avantaj.

 

 • Expeditor

Sarcinile de bază:

1.  Asigură expedierea corespondenţei înregistrate şi a altor bunuri sau valori la destinatorii indicaţi prin   intermediul oficiului poştal;

2. Execută nemijlocit transmiterea corespondenţei înregistrate şi a altor bunuri sau valori la destinatarii din raza localităţii în care îşi are sediul instanţa.

Cerinţele funcţiei:

Studii:  cel puţin medii speciale

Experienţă profesională: nu este necesară.

 

 • Operator în sala cu cazane

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea condițiilor optime în vederea funcționării eficiente a sistemului de aprovizionare cu gaze naturale.
 2. Întreținerea utilajelor de gaze și a sistemelor cu comandă automată
 3. Curățarea canalelor de gaze. Verificare stării de funcționare. Menținerea securității sistemului.
 4. Controlul rațional al resurselor de alimentare și aprovizionare cu gaze naturale din cadrul instanței.

Cerinţele funcţiei:

Studii: medii speciale

Cunoştinţe în domeniul securităţii muncii;

Experienţă profesională: constituie un avantaj

 

Persoanele interesate urmează să depună următoarele acte:

 1. cerere
 2. copia de pe buletinul de identitate;
 3. copia de pe carnetul de muncă;

Termenul-limită de depunere a documentelor -  14 decembrie 2022, ora 17:00.

Termenul limită de depunere a documentelor s-a prelungit până la data de 18 ianuarie 2023, ora 17:00.


Telefon de contact: 0248-20-243
Adresa poştală: or. Criuleni, str. 31 August 1989 , 70.
Adresa e-mail: jcr@justice.md
Persoană de contact: Nicolae Dorofeev.